0,00 kr 0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1.Tillämpning

Dessa allmänna leveransvillkor gäller mellan Signcore och kunden under förutsättning att parterna inte skriftligen överenskommit om annat.

2. Pris, betalning, tull m.m

Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter i prissättningen och förändringar utom vår kontroll. Överenskommet pris på produkten/-erna framgår i första hand av Ordererkännandet. Till det avtalade priset tillkommer svensk mervärdesskatt. Därutöver äger Signcore rätt att erhålla ersättning för de kostnadsökningar som uppkommer för bolaget p.g.a. att tull, importavgift eller annan skatt eller pålaga, direkt hänförlig till Signcores fullgörande, ändras. Detta gäller enbart i den mån sådan ändring inte varit eller bort vara känd av Signcore vid tidpunkten för avgivande av offert eller, därest avtal därefter träffats, vid tidpunkten för avtalets träffande. Betalning skall erläggas mot faktura senast 10 dagar efter fakturadatum om andra betalningsvillkor inte avtalats. Om ej annat avtalats gäller pris i SEK med reservation för eventuella mellankommande valutakursändringar. För att omräkning skall få ske av sådant pris i SEK skall den utländska valuta och den kurs, till vilket priset i SEK är satt, vara angiven i offert eller avtal. Medför leasing eller liknande finansiering att Signcore inte kan fakturera vid effektiv leveransdag och erhålla betalning, äger Signcore rätt att debitera kunden en avgift motsvarande hyra från effektiv leveransdag till faktureringsdagen. Dröjsmålsränta och eventuella påminnelseavgifter debiteras i enlighet med information på fakturan. För det fall Ordererkännande saknas eller i fråga om tilläggsbeställning framgår priset för tidpunkten Signcores gällande prislistor. Signcore tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura.

3. Leveransvillkor och frakter

Leveransvillkor är i de fall inget annat särskilt överenskommits fritt avsändaren, varvid kunden debiteras enligt för tidpunkten Signcores gällande frakttaxa. Kostnad för transport av s.k. farligt gods och miljöavgifter för t.ex. emballage debiteras alltid, om inget annat särskilt avtalats, kunden separat.

4. Reklamationer

Anmärkning mot faktura skall göras snarast och senast inom 8 dagar från fakturadatum. Anmärkning om leveransförsening skall göras utan dröjsmål efter det att kunden fått vetskap om sådan försening, dock senast 8 dagar efter det att sådan vetskap erhållits. Anmärkning om eventuella fel på produkten/-erna skall göras genast efter det att felet borde ha upptäckts. Signcore äger alltid rätt att inhämta kreditupplysning om kunden och om det behövs begära säkerhet för betalningens fullföljande. För det fall godtagbar säkerhet inte kan lämnas, äger Signcore rätt att häva köpet.

5. Avbeställningar och returer

Kund äger rätt att avbeställa och/eller returnera beställd produkt/-er efter skriftligt godkännande från Signcore. I de fall sådant skriftligt medgivande erhållits och fråga är om att fel produkt/-er levererats äger kunden rätt att återfå erlagd köpeskilling. I händelse av avbeställning och/eller retur av annan anledning än som ovan angetts förbehåller sig Signcore rätten att debitera kunden ett belopp motsvarande 10 % av produktens/-ernas pris, dock lägst SEK 200. Returnerad produkt/-er skall på kundens bekostnad återlevereras till Signcore i originalförpackning och produkten/-erna skall vara i oskadat och oanvänt skick. I samband med att produkten/-erna returneras skall faktura i original eller kopieform bifogas. Returnering skall alltid ske inom 8 dagar efter det att Signcore skriftligen godkänt returneringen. Specialbeställda varor eller bearbetade produkter återtas ej.

6. Begränsning av skadeståndsskyldighet mm

Publicerad information om Signcores olika produkter härrör i förekommande fall från Signcore olika leverantörer. Denna information utgör i sig inte någon garanti från Signcores sida att produkten/-erna till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att produkten uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar. Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive produkt samt utvecklingen av nya tillämpningar medför att kunden själv noggrant skall bedöma produktens lämplighet för avsedd användning. Av Signcore vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning, motsvarar den kunskap som Signcore vid varje tillfälle besitter om produkterna och produkternas användningsområde och möjligheter. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om produkternas speciella egenskaper eller användningsområden till följd varav det åligger köparen att själv testa produkternas egenskaper för kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområden. Signcore ansvarar ej för några skador, inklusive, men utan begränsning till, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller annan ekonomisk skada till följd av användning eller icke användning av produkten/-erna. Nyssnämnda gäller jämväl i de fall Signcore inte informerat kunden om möjligheten till sådana skador. Signcores totala skadeståndsansvar av vad slag det vara må är alltid begränsat till den för produkten/-erna erlagda köpeskillingen. Utöver detta har kunden inte rätt till någon ytterligare ersättning. Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Signcores sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Signcore skriftligen medgivit detta.

7. Säkerhet och miljöaspekter

Kunden ansvarar till fullo för att gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter upprätthålls i den egna produktionen. Signcore ansvarar för att levererad produkt/-er vid riktig hantering från kundens sida följer gällande miljö- och säkerhetsnormer. Signcore ansvarar ej för utförandet av nödvändig miljö- och säkerhetsprövning av kundens utrustning. Det ankommer på kunden att svara för tillstånd och medgivanden och för erforderliga kontroller och säkerhetsåtgärder.

8. Överlåtelse och ändringar av avtalet

Signcore äger rätt att utan kundens medgivande överlåta sina rättigheter enligt detta avtal. För överlåtelse av sina skyldigheter enligt detta avtal krävs dock kundens medgivande. Kunden äger ej utan Signcores skriftliga medgivande rätt att överlåta vare sig rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan. Kunden äger dock rätt att finansiera köp genom leasingavtal som Signcore godkänner. I sådant fall gäller dock detta avtal även fortsättningsvis mellan Signcore och kunden (leasingtagaren). Ändringar eller tillägg till avtalet skall ske skriftligen liksom även utfästelser om prestanda och andra åtaganden, medgivanden och överenskommelser i anslutning till avtalet.

9. Tvist och begränsning av talan

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarandet gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman enligt Stockholms Handelskammares bestämmelser om s.k. förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall ske i Borås. Signcore har emellertid alltid rätt att föra talan vid allmän domstol i de fall kunds utestående skuld till Signcore ej reglerats. Kund som vill framställa anspråk på grund av fel eller försumlighet från Signcore sida – inkluderande fel eller brist i levererad produkt/-er – skall för att inte förlora sin rätt till talan skriftligen påtala felet eller försumligheten senast tre månader efter det att denna kom till kundens kännedom. För det fall kunden ej påkallat skiljeförfarande inom sex månader från den dag han påtalat fel eller försumlighet har han förlorat sin rätt till talan såvitt avser fel och angiven försumlighet

GARANTI

1.1 Signcore förbinder sig att i enlighet med vad här och nedan i punkterna 1.2 – 1.7 stadgas avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, funktion, material eller arbete uppkommande fel på produkten. Signcores garanti för nya produkter gäller lika länge som underleverantörs- eller fabriksgaranti. För begagnade produkter skall från fall till fall avtalas särskilt om garantitiden liksom om den garantitid som avses i punkt 1.7. Om sådant avtal träffas skall vad som i övrigt stadgas i punkterna 1.2 – 1.8 gälla, om ej annat avtalats. Om sådant avtal ej träffas, gäller för begagnade produkter inte detta avtals föreskrifter om garanti i någon del. Om produkten används mer intensivt än vad som förutsetts vid avtalets ingående förkortas garantitiden i motsvarande grad.

1.2 Efter att det från kunden mottagits meddelande om fel, som avses i punkt 1.1, vilket skall ske inom 24 timmar efter det att felet upptäckts, skall Signcore avhjälpa felet med all skyndsamhet. Produkten skall repareras på plats i Signcores verkstad och kunden står för eventuella fraktkostnader. För det fall kunden kräver reparation/service på kundens plats debiteras kostnader för resor m.m. i enighet med vid varje tillfälle gällande prislista för service och support. Signcore äger i eget val reparera eller utbyta felaktig produkt eller del därav. För säkerställande av eventuell framtida bevisföring skall vitala reklamationer göras även skriftligen. Om kunden inte, inom tre 3 månader efter det viss påstådd felaktighet först påtalats, lämnat skriftlig reklamation i enlighet med vad nyss sagts, äger kunden inte rätt till rättslig prövning av saken.

1.3 Signcores ansvar avser inte fel, som beror på av kunden tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion. Signcores ansvar omfattar inte heller fel, som förorsakats av oförutsedda arbetsförhållanden eller oriktig användning. Sålunda omfattar garantiansvaret bl.a. inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från kundens sida, ändringar utan Signcores skriftliga godkännande/medgivande, av kunden oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. Signcore ansvarar utöver ovanstående ej heller för s.k. skönhetsfel som ej inverkar på funktionen av produkten, felaktig eller icke avsedd användning av produkten/-erna, fel som uppstår på grund av att monterings-, användnings-, skötsel- eller serviceanvisningar ej följts samt ej heller fel som uppstår p.g.a. fel utanför den aktuella leveransen, t.ex. fel i hårdvara eller operativsystem i kundens utrustning.

1.4 Då underhållsavtal träffats garanterar Signcore, så länge underhållsavtalet gäller, att levererade maskinprodukter uppfyller tekniska specifikationer i enlighet detta avtal.

1.5 På delar som på grund av Signcores garanti levererats i utbyte eller omgjorts, lämnas samma garanti som gäller för den ursprungliga produkten, under en tid av sex 6 månader från tiden för montering efter utbyte eller ändring. Garantitiden för produktens övriga delar skall dock endast förlängas med tid, under vilken produkten varit obrukbar till följd av fel, som omfattas av Signcores garantiåtaganden. Felaktiga delar, som utbytts, skall ställas till Signcores förfogande.

1.6 Signcore garanterar tillgång till reservdelar och underhåll under minst fem 5 år från effektiv leveransdag för den ursprungliga leveransen. Om Signcore enbart är återförsäljare av den produkt varom fråga är, gäller garantin inte i sådant fall, där Signcores leverantör blivit oförmögen att förse Signcore med sådana reservdelar, som endast Signcores leverantör kunnat tillhandahålla.

1.7 Om Signcore sålt produkten i egenskap av återförsäljare för utländsk tillverkare och skulle upphöra att vara återförsäljare, skall, i den händelse tillverkaren utser annan återförsäljare i Sverige, Signcore äga rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet avseende garanti- och servicearbete på den nya återförsäljaren. Garantin enligt samtliga punkter enligt ovan upphör med omedelbar verkan att gälla för det fall produkten/-erna sålts vidare till tredje person och denne saknar utbildning på produkten/-erna, om produkten/-erna utan Signcore skriftliga medgivande flyttas utanför landets gränser, vid uppenbar (även oavsiktlig) misskötsel av produkten/-erna, vid obehöriga ingrepp i produkten/-erna inkluderande otillåten kopiering och/eller spridande av programvara, vid användandet av andra produkter som inte specificerats av Signcore, tex. bläck, papper och programvaror.

1.8 Garanti för maskiner (”Produkterna”) som kräver bläck för användning gäller endast under förutsättning att produkterna används i enlighet med tillverkarens specifikationer och med originalbläck som inköpts från Signcore AB. Kunden erkänner och accepterar att användning av bläck som inköpts från tredje part utan godkännande från Signcore AB automatiskt upphäver denna garanti.

Kunden samtycker till att endast använda originalbläck tillhandahållet från Signcore AB i samband med produkterna för att bibehålla giltigheten av denna garanti samt för att säkerställa optimal produktfunktionalitet och prestanda. Signcore AB förbehåller sig rätten att neka garantianspråk och vägra ersättning för eventuella skador som uppstår vid användning av bläck inköpt från annan aktör än Signcore AB.

Denna garanti täcker endast produktionsfel och funktionsfel som uppstår under normal användning av produkterna med originalbläck inköpt från Signcore AB. Kunden samtycker till att eventuella reparations- eller ersättningskrav som härrör från användning av bläck från tredje part inte täcks av denna garanti och att Signcore AB inte ska vara ansvarigt för sådana krav.

Genom att fortsätta använda Produkterna med bläck från tredje part samtycker Kunden till att garantin upphör att gälla och att Kunden ensam bär allt ansvar för eventuella följder som uppstår till följd av sådan användning

Prenumerera.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev för att ta del av erbjudanden och information.
Genom att prenumerera godkänner du vår Integritetspolicy.

Webbsida skapad med ☕️ & ❤️ av Profilea AB - Copyright 2024 Signcore AB, alla rättigheter reserverade

Logga in

På ditt konto kan du fylla i företagsnamn, faktura- och fraktadress, se tidigare beställningar, med mera.

Skapa konto hos Signcore

På ditt konto kan du fylla i företagsnamn, faktura- och fraktadress, se tidigare beställningar, med mera.
Just nu går det inte att skapa ett konto
Vi jobbar med att utveckla den här funktionen. Under tiden hänvisar vi er till att kontakta oss per mail så lägger vi upp ett konto åt er så länge.

Produktförfrågan

Kontakta oss så återkopplar vi så fort vi kan.